obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Vzťah k literatúre poznačil nielen skladateľské dielo Juraja Hatríka; dar vytvárať a sformulovať slovom i písmom svoje názory zúročil i v práci moderátorskej (uvádzanie prehrávok, besied či koncertov) a písomnej (odborné teoretické reflexie, analýzy, úvahy, eseje, poézia i próza, scenáre a i.). Odborne fundované výsledky v tejto oblasti ho kvalifikovali získať akademický titul profesor nielen v oblasti kompozície, ale aj hudobnej teórie.

Eva Čunderlíková: Klíčenie semienok - tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty

východiská - cesty - tvorba - koncepcie - ciele

Priložený súbor: Klíčenie semienok info.jpg
Priložený súbor: Klíčenie semienok obálka.jpeg
Priložený súbor: Klíčenie semienok obsah.pdf
Juraj Hatrík: Prednášky a štúdie z pedagogiky

Výber najdôležitejších textov - spracovaných prednášok predmetu Pedagogika v rámci Doplňujúceho pedagogického štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Prednášky v upravenej podobe (s výnimkou Projekt ako rekonštrukcia a revitalizácia skutočnosti) sú zaradené do knihy Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky alebo Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba?
Metafora ako most medzi hudobným zážitkom a hudobným pojmoslovím. In: Bulletin HTF VŠMU č. 2/2001, tiež in: Zborník referátov zo seminárov Pedagogická Dvorana 1997 - 2006. H plus Bratislava 2008
Projekt ako rekonštrukcia a revitalizácia skutočnosti. In: Zborník referátov zo seminárov Pedagogická Dvorana 1997 - 2006. H plus Bratislava 2008

Priložený súbor: Metafora ako most.pdf
Priložený súbor: Tri úrovne Ega.pdf
Priložený súbor: Percepcia ako základ Sedem marginálií upr.doc
Priložený súbor: Status učiteľa, jeho rolové pole.pdf
Priložený súbor: Projekt ako rekonštrukcia a revitalizácia skutočnosti.pdf
Priložený súbor: Hra a ontogenéza.pdf
Juraj Hatrík: Drahokam hudby I

texty k predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA S DIDAKTIKOU (nielen) pre študentov učiteľstva na 1. stupni základnej školy

vysokoškolské učebné texty
1997, + UKF Nitra 1997, H plus 2008


Čunderlíková, E. - Hatrík, J.: Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky

Metodicko-pedagogické centrum 2012, ISBN 978-80-8052-412-8

Priložený súbor: Kapitoly z integratívnej hud. pedagogiky.pdf
Hlas pamäti - portrét skladateľa Juraja Hatríka

Kniha rozhovorov a radu literárnych a odborných textov, ktoré predstavujú Juraja Hatríka ako skladateľa, pedagóga, teoretika, autora množstva skladieb i ako mysliaceho a cítiaceho človeka - umelca. V knihe sú zaradené ukážky vlastnej literárnej tvorby, odborné texty, úvahy, eseje, referáty, analýzy a i.

Zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková.
H plus 2003


Priložený súbor: Hlas pamäti.pdf
Priložený súbor: Hlas pamäti obsah.pdf