obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Vzťah k literatúre poznačil nielen skladateľské dielo Juraja Hatríka; dar vytvárať a sformulovať slovom i písmom svoje názory zúročil i v práci moderátorskej (uvádzanie prehrávok, besied či koncertov) a písomnej (odborné teoretické reflexie, analýzy, úvahy, eseje, poézia i próza, scenáre a i.). Odborne fundované výsledky v tejto oblasti ho kvalifikovali získať akademický titul profesor nielen v oblasti kompozície, ale aj hudobnej teórie.

Scenáre 2. diel

2. diel súborného vydania scenárov pre deti a mládež obsahuje projekty pre predškolský a mladší školský vek

03 Editoriál (Eva Čunderlíková)
04 Úvodom
06 Rozprávka o sláčikovom kvartete (1999)
13 Rodinka Sláčikovcov (2011)
19 Sláčikovci na prázdinách (2012)
27 Rozkol v rodine Sláčikovcov (2014)
32 Spievaj, klavír! (2012)
38 Bájky o Levovi (1999)
44 Legenda o Breze (2013)
53 Statočný cínový vojačik (1994)
59 Juraj Hatrík – skladateľ a pedagóg hudby (Eva Čunderlíková)

ISBN 978-80-88794-67-7

Priložený súbor: Scenáre II obálka A4.jpg
Scenáre 1. diel

hudobno-dramatické projekty a hudobné dielne pre deti a mládež - predškolský vek

Obsah
3 Editoriál (Eva Čunderlíková)
4 Motivovanie a pestovanie detských predpokladov ku kreativite (1988)
08 Putovanie po krajine démona Bugibusa a strigy Decibely (1988)
11 Žabí princ (1996)
28 Poď sa so mnou hrať! (1991)
31 Dobrodružstvo na výstave (1992)
32 Rozprávky pre Barborku a Maťka (2000)
35 Medveďku, daj labku! (1985/2021)
45 Husle či klavír? (2014)
55 Rozhovory rozumných bytostí (Eva Čunderlíková)
Rodinka Sláčikovcov
58 Juraj Hatrík – skladateľ a pedagóg hudby (Eva Čunderlíková)

H plus 2021
ISBN 978-80-88794-66-0

Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky alebo

Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba?

Prvý ucelený pohľad na hudobnú umeleckú pedagogiku, ako ju na Slovensku rozvinul Juraj Hatrík. Kniha obsahuje súbor starších i novších textov, rozčlenených do 6 hlavných okruhov:
I. Učiteľ
II. Žiak / dieťa
III. Hudba
IV. Metódy
V. Projekty (zamerané na dieťa)
VI. Koncepčné materiály (zamerané na učiteľa)

354 strán, kapitoly Hudba a Projekty obsahujú množstvo notových príkladov.

H plus 2018
ISBN 978-80-88794-63-9

Priložený súbor: obálka m.jpg
Priložený súbor: obsah.pdf
Juraj Hatrík: Cesty za hudbou a k hudbe

Súborné vydanie publikovaných textov - výber z rokov 1966 - 2014 (štúdie - úvahy - analýzy)

obsah: v prílohe

310 strán, farebná notová a obrazová príloha
cena: 22,- €

H plus 2016, ISBN 978-80-88794-61-5

Priložený súbor: Cesty_za_hudbou_a_k_hudbe obsah na web.pdf
Priložený súbor: obálka 4.jpg
Povedali - napísali o Jurajovi Hatríkovi:

Ľubomír Chalupka - Eva Čunderlíková - František Pergler - Tatiana Pirníková - Roman Berger - Marián Mudroch - Ilja Zeljenka - Dušan Hanák

Priložený súbor: referát do BB 2014.pdf
Priložený súbor: povedali, napísali 1.pdf
Priložený súbor: povedali, napísali 2.pdf
Priložený súbor: povedali, napísali 3.pdf
Priložený súbor: povedali, napísali 4.pdf
Priložený súbor: Osobnosť skladateľa a pedagóga Juraja Hatríka.pdf
Priložený súbor: Hlas pamäti.pdf
Priložený súbor: Hlas pamäti obsah.pdf
Priložený súbor: Hatríkova hudobná knižka rozprávok.pdf
Eva Čunderlíková: Klíčenie semienok - tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty

východiská - cesty - tvorba - koncepcie - ciele

Priložený súbor: Klíčenie semienok info.jpg
Priložený súbor: Klíčenie semienok obálka.jpeg
Priložený súbor: Klíčenie semienok obsah.pdf
Skladateľ o svojej tvorbe

Výber príležitostných textov.

Priložený súbor: Nonetto di studi facili.pdf
Priložený súbor: Rozprávka, modlitba, tajomstvo.pdf
Priložený súbor: Mizanscéna ako hudobný druh.pdf
Priložený súbor: Etnicita ako vnútorný princíp človeka.pdf
Priložený súbor: Algoritmizácia využitia štrukturálnych a gestických prostriedkov.pdf
Súpis textov, referátov a vystúpení súvisiacich s pedagogikouPriložený súbor: súpis pedagogicko-teoretických aktivít.pdf
Juraj Hatrík: Prednášky a štúdie z pedagogiky

Výber najdôležitejších textov - spracovaných prednášok predmetu Pedagogika v rámci Doplňujúceho pedagogického štúdia na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Prednášky v upravenej podobe (s výnimkou Projekt ako rekonštrukcia a revitalizácia skutočnosti) sú zaradené do knihy Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky alebo Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba?
Metafora ako most medzi hudobným zážitkom a hudobným pojmoslovím. In: Bulletin HTF VŠMU č. 2/2001, tiež in: Zborník referátov zo seminárov Pedagogická Dvorana 1997 - 2006. H plus Bratislava 2008
Projekt ako rekonštrukcia a revitalizácia skutočnosti. In: Zborník referátov zo seminárov Pedagogická Dvorana 1997 - 2006. H plus Bratislava 2008

Priložený súbor: Metafora ako most.pdf
Priložený súbor: Tri úrovne Ega.pdf
Priložený súbor: Percepcia ako základ Sedem marginálií upr.doc
Priložený súbor: Status učiteľa, jeho rolové pole.pdf
Priložený súbor: Projekt ako rekonštrukcia a revitalizácia skutočnosti.pdf
Priložený súbor: Hra a ontogenéza.pdf
Juraj Hatrík: Drahokam hudby I

texty k predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA S DIDAKTIKOU (nielen) pre študentov učiteľstva na 1. stupni základnej školy

vysokoškolské učebné texty
1997, + UKF Nitra 1997, H plus 2008


Čunderlíková, E. - Hatrík, J.: Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky

Metodicko-pedagogické centrum 2012, ISBN 978-80-8052-412-8

Priložený súbor: Kapitoly z integratívnej hud. pedagogiky.pdf
Hlas pamäti - portrét skladateľa Juraja Hatríka

Kniha rozhovorov a radu literárnych a odborných textov, ktoré predstavujú Juraja Hatríka ako skladateľa, pedagóga, teoretika, autora množstva skladieb i ako mysliaceho a cítiaceho človeka - umelca. V knihe sú zaradené ukážky vlastnej literárnej tvorby, odborné texty, úvahy, eseje, referáty, analýzy a i.

Zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková.
H plus 2003


Priložený súbor: Hlas pamäti.pdf
Priložený súbor: Hlas pamäti obsah.pdf
Pahorok Hïsarlïk v krajine Chopinovej hudby

analýza

Priložený súbor: Pahorok Hisarlik v krajine Chopinovej hudby.pdf
Hudobná poetika - Kronika môjho života

recenzia

Priložený súbor: Igor Stravinskij - Hudobná poetika - Kronika môjho života.pdf
Bav ma!

con brio

Priložený súbor: Bav ma!.pdf