Juraj Hatrík - Portrét

Juraj Hatrík (1.5.1941 - 21.5.2021) – slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik. Študoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u A. Moyzesa (1958-1962). V sedemdesiatych rokoch 20.stor.pôsobil v Hudobnom fonde v Bratislave, kde sa venoval najmä organizovaniu a moderovaniu prehrávok s diskusiou v Klube skladateľov a stretnutí s hudbou v stredisku Hudba a mládež.
V rokoch 1990 - 2014 pedagogicky pôsobil na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde prednášal hudobnoteoretické predmety, a to predovšetkým hudobnú analýzu a pedagogiku. Pre budúcich pedagógov zaviedol predmet „hudobná dielňa“. Je zakladateľom a predsedom Asociácie učiteľov hudby Slovenska, na pôde ktorej založil a rozvinul tradíciu pravidelných seminárov pre učiteľov „Pedagogická Dvorana“, zameraných na rozvoj tvorivosti. Veľkú časť svojej skladateľskej tvorby venoval deťom.
Bližšie informácie o osobnosti a diele autora nájdete v knihách Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka (zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková, H plus 2003), Eva Čunderlíková: Klíčenie semienok - tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty (H plus 2013), Tatiana Pirníková: Sny - projekty - dozrievanie, hudobný workshop ako priestor pre integráciu (Súzvuk Prešov 2005), Cesty za hudbou a k hudbe (H plus 2016), Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky alebo Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba? (H plus 2018), tiež v sekciách Texty a Kontakt a linky.

Juraj Hatrik (1.5.1941 - 21.5.2021) - a Slovak composer, pedagogue and musical theoretician. He studied composition with Alexander Moyzes at the Academy of Dramatic and Musical Arts in Bratislava (1958 - 1962). During the years 1970 - 1990 he worked in the Musical Fund in Bratislava, where he predominantly acted as an organizer and MC for musical hearings and discussions in the Club of Composers, and for a series Meetings with Music in the center Music and Youth.
During 1990 - 2014 he has taught at the Academy of Dramatic and Musical Arts, lecturing on subjects in the theory of music, namely musical analysis and pedagogy. He has developed a new class for future teachers of music called the Musical Workshop. He is the founder and president of the Slovak Association of Music Teachers, within which he established the tradition of regular teachers’ seminars entitled The Court of Pedagogy designed to develop creativity. In his compositional activities he devoted most of his work to children.
You can find more information about the personality and work of the author in the books:
The Memory Voice - The Portrait Of Composer Juraj Hatrik by Eva Cunderlikova, H plus, 2003,
Eva Cunderlikova: The Sprouting Seedes - Works By Juraj Hatrík And Their Music-pedagogical Contexts, H plus 2013, Juraj Hatrík: The Ways to Music, H plus 2016)
see section TEXTY, too.